Súčasnosť

img
DSC01918

Súčasnosť

Domček – Centrum voľného času v Krupine je výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti, mládež, rodičov a iných občanov mesta Krupina a okolia. Zriadilo ho mesto Krupina ako školské zariadenie s celoročnou prevádzkou.


 Ponúka výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na mimoškolské voľnočasové aktivity, neformálne vzdelávanie, pestrú záujmovú činnosť počas celého roka – aj cez zimné, jarné a letné prázdniny. Našimi členmi sú deti materských škôl, žiaci základných a stredných škôl, študujúca a pracujúca mládež, pedagógovia, rodičia, minoritné skupiny, handicapované a iné osoby, ktoré sa chcú vo svojom voľnom čase neformálne vzdelávať, tvoriť alebo relaxovať s priateľmi, ktorí majú rovnaké záujmy.


Centrum zabezpečuje okrem výchovno-vzdelávacej činnosti aj aktívny oddych detí a mládeže v ich voľnom čase. Najrozšírenejšou je pravidelná záujmová činnosť, ktorá sa realizuje formou záujmových klubov, krúžkov, súborov.


Ďalšou formou práce je príležitostná činnosť, ktorá prebieha jednorázovo alebo opakujúcimi sa podujatiami formou predmetových olympiád, súťaží, výletov, besied, exkurzií, spoločenských a športových podujatí.


Spontánna činnosť slúži na relaxáciu a oddych.

Prázdninová činnosť sa uskutočňuje formou mestských, stálych, pobytových a putovných táborov.


Hlavným cieľom nášho zariadenia je podporiť a rozvíjať v  záujmovej činnosti kompetencie a sociálne zručnosti s dôrazom na prevenciu, enviromentálnu výchovu, estetickú výchovu, dopravnú výchovu, šport, tanec, rodičovskú výchovu a informatiku.

Domček – CVČ  ponúka možnosti deťom a mladým ľuďom, aby svoj voľný čas trávili zmysluplne, aby sa rozvíjali, nadobúdali nové skúsenosti a zručnosti, aby sa stali úspešnými. Mnohým mladým ľuďom možno práve zapojenie sa do činnosti v CVČ ukázalo cestu k povolaniu, k záujmom, k sebarealizácii.

img