31 - … SPRÁVNOU NOHOU (vek 12-15r.)

Prevencia je dôležitou súčasťou systému účinných aktivít zameraných na ochranu detí v zmysle dodržiavania medzinárodných dohovorov - Deklarácia práv dieťaťa, Dohovoru o právach dieťaťa a je v súlade s Národnou protidrogovou stratégiou. V súlade s cieľom výchovy a vzdelávania v oblasti prevencie v rezorte školstva realizujeme rôzne aktivity v zmysle pozitívnej výchovy k formovaniu zdravého životného štýlu a utváraniu optimálnych podmienok pre rozvoj osobnosti jednotlivca. Zmyslom prevencie je pomáhať deťom formovať postoje a správanie, ktoré umožnia prežiť život plnohodnotne, zdravo, tvorivo. 


Budeme realizovať rôzne aktivity, ktoré budú prebiehať vo  forme besied, diskusných stretnutí, kvízov, športových a kultúrnych podujatí, organizovaním efektívneho využitia voľného času žiakov a preventívnych programov, spoluprácou iných zložiek s našin školským zariadením, zapájaním rodičov do mimoškolských aktivít. Ohrozeným deťom môžeme poskytnúť dostupné informácie a poradenské služby.  


Môžeme sa zapojiť do akcií: Detský čin roka, Deň narcisov, Vianočná kvapka krvi a i.,


Pripravovať tematické nástenky, školské relácie, zúčastniť sa aktivít pripomínajúcich významné dni ako: Svetový deň duševného zdravia, Medzinárodný deň bez fajčenia, Svetový deň AIDS, Medzinárodný deň za odstránenie rasovej diskriminácie, Svetový deň zdravia, Deň Zeme, Svetový deň bez tabaku, Medzinárodný deň rodiny, Svetový deň životného prostredia, Svetový deň boja proti drogám.


Kód klubu82
Vedúci klubuMgr. J. Terenová
E-maildomcekcvc@gmail.com
Tel.0907 473 440
Počet hodín týždenne2
Mesačný poplatok-
www
RozvrhUtorok: 14:00 - 16:00, kancelária RŠZ

Prvé stretnutie : 10. SEPTEMBRA 2019

Stiahnite si dôležité dokumenty k tomuto klubu:


NázovVeľkosť a typ
  Prihláška + povinné prílohy 238 kB [doc]
  Deti z obcí prihláška + povinné prílohy 237 kB [doc]
  Smernica o poplatkoch_2020 121 kB [doc]
  USMERNENIE COVID_9_2020 466 kB [pdf]
  Semafor 442 kB [pdf]

Platby za kluby môžete hradiť na č. účtu: SK 39 0200 0000 0016 6543 0851
do poznámky uviesť: meno dieťaťa, mesiac platby a VS: kód klubu

Povinný poplatok 6,00 EUR do Rodičovského združenia pri Domček CVČ
hraďte na č. účtu: SK 88 0200 0000 0035 1717 0057 do poznámky uviesť: meno dieťaťa a VS: kód klubu

V prípade odhlásenia dieťaťa z klubu je rodič povinný prísť vypísať odhlášku !!!

Informácie pre rodičov...